Togemo AB är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.
Vi driver ett aktivt miljöarbete med våra leverantörer, anställda och kunder. Tillsammans med våra tillverkare följer vi noga marknadens krav gällande lagar, förordningar och regler, samt ser till att tillverkning sker på ett etiskt sätt.
Vi kommer fortsätta ha en nära kontakt med våra tillverkare och kontinuerligt uppdatera oss på berörd miljölagstiftning inom EU.
Togemo eftersträvar att ha så låg miljöpåverkan som möjligt och arbetar aktivt med att ta hänsyn till miljön i verksamheten. Vi ska följa den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen, och förebygga miljöpåverkan i största mån.
Vi fokuserar på våra betydande miljöaspekter för att minska miljöpåverkan, och sätter årligen upp en utarbetad miljöplan med miljömål och åtgärder för förbättringar.
Vår miljöpolicy och miljöplan kommuniceras till samtliga anställda.
Vi fortbildar oss regelbundet och genomför miljöutbildning för heltidsanställda vart tredje år.
Uppföljning och utvärdering sker av miljöansvarig och/eller miljösamordnare årligen. Miljöansvarig och /eller miljösamordnare är alltid med vid revision.

Miljöpolicyn är daterad 2020-10-05 och fastställd av VD, Ingela Nyström.