Miljöpolicy

Togemo AB är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.

Togemo är ett försäljnings och utbildningsföretag som jobbar med problemlösning inom positionering i sittande och liggande samt antidecubitus problematik. Vi riktar oss till offentlig sektor samt privata företag inom hjälpmedel, hälso och sjukvård. Vi erbjuder utbildningar och försäljning av medicintekniska hjälpmedel med mycket hög funktion och kvalitet. Vi driver ett aktivt miljöarbete med våra leverantörer, anställda och kunder. Tillsammans med våra tillverkare följer vi noga marknadens krav gällande lagar, förordningar och regler, samt ser till att tillverkning sker på ett etiskt sätt.
Vi kommer fortsätta ha en nära kontakt med våra tillverkare och kontinuerligt uppdatera oss på berörd miljölagstiftning inom EU.
Togemo eftersträvar att ha så låg miljöpåverkan som möjligt och arbetar aktivt med att ta hänsyn till miljön i verksamheten. Vi ska följa den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen, och förebygga miljöpåverkan i största mån.
Vi fokuserar på våra betydande miljöaspekter, transporter och inköp, för att minska miljöpåverkan för att minska miljöpåverkan, och sätter årligen upp en utarbetad miljöplan med miljömål och åtgärder för förbättringar.
Vår miljöpolicy och miljöplan kommuniceras till samtliga anställda.
Vi fortbildar oss regelbundet och genomför miljöutbildning för heltidsanställda vart tredje år.
Uppföljning och utvärdering sker av miljöansvarig och/eller miljösamordnare årligen. Miljöansvarig och /eller miljösamordnare är alltid med vid revision.

Miljöpolicyn är daterad 2020-10-05 och fastställd av VD, Ingela Nyström.

 

Miljöberättelse

Under 2021 har vi tillsammans jobbat främst med förbättringar inom områdena verksamhetens tjänster, avfall och transporter. Vi har tagit fram informativa filmer och hållit över 100 webbseminarier, där över 500 förskrivare deltagit. Vi ser bra resultat i minskning av våra CO2 utsläpp för tjänsteresor, och fortsätter arbeta för att nå vårt mål med 25% mindre koldioxidutsläpp för tjänsteresor till år 2025.

Vi jobbar vidare för att hålla nere våra miljöpåverkande transporter. Vi utför planerade stora inköp, och sampackar beställningar från våra kunder för att hålla nere antalet sändningar ut från oss. Vi har under året infört rutin för insamling och returnering av våra tonerkassetter, och sett över och bytt förpacknings/förbrukningsmaterial av plast till miljövänligare alternativ.